Pronájem - vinný sklep pod Římským vrchem
Home Pronájem Vinice a víno Římský vrch - Hradisko Novomlýnské nádrže Cyklotrasy - výlety

Římský vrch - Hradisko

Římský vrch - Hradisko Nejvyšší místo v okolí (220 m n.m.). Naskytne se Vám možnost shlédnout celé Vodní dílo Nové Mlýny od Drnholce až po Nové Mlýny. Toto místo je zajímavé hlavně svou historií.

Lokalita Hradisko u Mušova je známa nálezy římských mincí ze 17. a 18. století. Že se jedná o pozůstatky pobytu římského vojska, prozradil výzkum v letech 1926-28.Ve dvacátých letech dvacátého století zde bylo objeveno římské vojenské ležení z doby vlády římského císaře Marka Aurelia s množstvím zděných staveb. Stavby byly vojenského charakteru a podle nálezů lze usuzovat i přítomnost vysokých římských důstojníků X. římské legie.

Byl zde vojenský tábor části X. římské legie, která sídlila od počátku 2. století n. l. ve Vindoboně (dnešní Vídeň) a tábor užívala patrně do uzavření míru před koncem 2. století n. l., kdy skončily markomanské války. Opěrný bod římského vojska byl vystavěn z pálených cihel označených písmeny římské legie Legio decima Gemina Pia Fidelis z Vindebony. V severní části Hradiska můžeme ještě dnes uvidět pozůstatky bádání archeologů a pomyslně kráčet ve stopách vojáků Marka Aurélia.

Římské legie na území Moravy-Burgstall

Římský vrch - Hradisko Burgstall (Hradisko) jsou zbytky římského opevnění na vrchu poblíž dnes již zaniklé obce Mušov v okresu Břeclav.
Za Markomanských válek, v období vlády císaře Marka Aurelia, dochází k pronikání římských vojsk pod velením samotného císaře za severní břeh reky Dunaje. Některé prameny uvádějí myšlenku vytvoření nové římské provincie na území Jižní Moravy, kdy se roku 172 n.l. vojska Marka Aurelia vydávají na vojenské tažení podél toku rek Moravy a Dyje, známého jako Markomanské války (přibližně 166-180 n.l.) proti germánským kmenům Markomanům.
Doklad tohoto tažení z tábora Karnutum (Carnutum), dnešního Rakouska, je vypodobeno na sloupu pojmenovaném po samotném císaři a umístěného dnes na náměstí Placa di Colone v Říme (při tomto tažení došlo k jevu označeného Markem Aureliem jako zázrak "Zázračný déšť Marca Aurelia", kdy římská vojska byla napadena početnějším germánským kmenem a padající hořící déšť zachránil římskou legii před porážkou. Četné nálezy krátkodobých římských táboru (do současnosti je jich objeveno na 25) jednoznačně potvrzují římskou přítomnost na našem území. Jedním z nich je i římské opevnění Burgstall nacházející se dnes v katastrálním území obce Pasohlávky.

Popis lokality a archeologický průzkum
Římský vrch - Hradisko Základy tábora se nalézají v těsné blízkosti dnešního rekreačního zařízení. Tábor byl z vojenského hlediska umístěn na místě, které skýtalo dobrý rozhled krajinou a umožňovalo vhodné obranného postavení. Takto postavené tábory poskytovaly střežení významných obchodních cest a center barbarského osídlení. O pobytu Římanů v této oblasti se ví již dlouhou dobu, neboť místní zemědělci při svých pracích objevovaly římské předměty. První archeologický výzkum proběhl ve 20. letech minulého století pod vedením historika Antona Gnirse. Podařilo se mu odkrýt plochu o přibližné rozloze 100 x 100 metru, kde objevil pozůstatky dvou domu, později označených jako lázně a pravděpodobně dum velitele. Následné archeologické výzkumy však zjistily, že se zřejmě jednalo nikoliv o dočasný tábor,ale o možné trvalé předsunuté postavení římských legií. Nálezy prokázaly rozsáhlý areál s nejen vojenskými, ale i ryze civilními zařízeními. Datování vzniku "trvalého" tábora archeologové určily přibližně po roce 172 n.l. tedy právě do období vzpomínaných Markomanských válek. Historikové vyslovili hypotézu, která se přiklání k možné snaze Říma o vybudování nové provincie nazvané jako Markomania. Tuto teorii o rozšíření římského impéria severně od Dunaje podporují současné nálezy nových římských táboru na území Moravy, a to severně od Mušova, Modřice u Brna a roku 2001 odkryté vojenské postavení v Olomouci.

Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše
Vstupte na místa, kde před téměř 2000 lety tábořili slavní římští legionáři císaře Marca Aurelia. Návštěvnické centrum pro Vás na úpatí archeologického naleziště a kulturní památky Hradisko u Mušova vybudoval a provozuje Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Více na www.branadorimskerise.cz

Kontakt: Dvořáková Ladislava, U zoologické zahrady 2a, 635 00 BRNO, Tel.: 606 932 180, E-mail: ladusina01@gmail.com