Pronájem - vinný sklep pod Římským vrchem
Home Pronájem Vinice a víno Římský vrch - Hradisko Novomlýnské nádrže Cyklotrasy - výlety

Novomlýnské nádrže

Nové Mlýny

Novomlýnské nádrže Za severní hranicí CHKO Pálava se nachází kaskáda tří vodních nádrží, které byly na dolní toku Dyje vybudovány v letech 1975 až 1989 na ploše 3 226 ha. Důvodem k jejich vybudování byla snaha zabránit případným povodním, slouží však také k chovu ryb, rekreaci a provozování vodních sportů. Negativní stránkou vzniku nádrží byla ztráta nenahraditelného lužního lesa a změna celkového charakteru krajiny. V okolí těchto nádrží jsou ideální podmínky pro pěstování vinné révy a ovocnářství, což je rovněž významným rysem této oblasti. Původně na jejich místě byl překrásný lužní komplex. Když byly koncem 80. let na jeho místě napuštěny tři umělé nádrže, převládal mezi ochránci přírody pocit zmaru. Příroda se ale aspoň částečně navrátila a prostřední Věstonická nádrž byla po několika letech vyhlášena za rezervaci. Tato oblast se stala jednou z nejvýznamnějších rybářských lokalit celé jižní Moravy. Komplex nádrží dnes díky své ploše a poloze představuje nejvýznamnější zimoviště pro některé severské druhy husí, kterých tu můžete někdy pozorovat až 30 tisíc kusů. Za pohled taky stojí několik desítek mořských orlů, kteří zde rovněž zimují. Každoročně hnízdí na malých ostrůvcích husy velké, dále kachny divoké, chocholačky, zrzohlávky a další druhy kachen. Jsou zde mnohatisícové kolonie racků chechtavých, mezi nimiž lze rozeznat i rybáky obecné, racky bouřní i černohlavé. V létě je možno zahlédnout mnohé druhy bahňáků, elegantní bílé i červené volavky. V zimě můžeme pozorovat severské kachny, morčáky velké a bílé, hohli severní, severské husy polní a běločelé a pravidelně tu zimují mořští orli.

Toto druhové bohatství ptactva je ovšem pouhou náhradou za původní jedinečné lužní lesy, které jsou dnes k vidění pouze na soutoku řek Jihlavy a Svratky. Zde se nachází přírodní památka Dolní mušovský luh, chránící zbytek tvrdého lužního lesa a porosty ladoňky vídeňské, která zde rozkvétá časně zjara.

Horní (Mušovská) nádrž (Nové Mlýny I.) byla napuštěna v roce 1979 (531 ha, délka hráze 2484 m, max. hloubka 4 m). Nese název zaniklé obce Mušov, která se však nacházela na místě Střední nádrže. Na severní straně Mušovské nádrže byl vybudován rekreační areál Pasohlávky. Nad ním se zdvihá vrch Hradisko, kde byly objeveny zbytky římské stanice z 2. století n.l.

Novomlýnské nádrže Na území Střední (Věstonická) nádrže (Nové Mlýny II.) byla roku 1994 vyhlášena přírodní rezervace Věstonická nádrž. Po hrázi vede silnice spojující Dolní Věstonice a Strachotín. Nádrž má plochu 1033 ha a její maximální hloubka dosahuje 5,3 m. Na jednom ze dvou ostrovů, které vznikly po napuštění nádrže, stojí zbytky kostela sv. Linharta, který byl součástí dnes již zatopené obce Mušov. Kostel je jediný pozůstatek starobylé obce Mušov, ovšem pozůstatek se značnou kulturně-historickou hodnotou. Kostel sv. Linharta je původně románská stavba z přelomu 12. a 13. století, ve 14. století přestavěna ve stylu gotiky, takže z původní stavby se dochovala jižní stěna lodi s románským portálem a okny. Při průzkumu, již odsvěceného kostela v dnešní barokní podobě byly, odkryty gotické nástěnné malby a malba z 1. pol. 16. století. Kostel, který je pravděpodobně nejstarší románskou církevní stavbou na Břeclavsku, byl v roce 1999 bezplatně převeden obci Ivaň. Sv. Linhart byl poustevník žijící asi v 6. století, který se proslavil četnými zázraky a byl patronem vězňů. Svou historickou i stavební hodnotou s románským jádrem a gotickou přestavbou se tak památka dodnes řadí k nejstarším a velmi vzácným kulturním památkám na jihu Moravy. Druhý ostrov je archeologickou lokalitou, na níž bylo objeveno více než 2000 hrobů z období Velkomoravské říše. Největší ze tří novomlýnských nádrží je Dolní (Novomlýnská) nádrž (Nové Mlýny III.) s plochou 1668 ha a s maximální hloubkou 7,8 m.

Novomlýnské nádrže - mapka

Kontakt: Dvořáková Ladislava, U zoologické zahrady 2a, 635 00 BRNO, Tel.: 606 932 180, E-mail: ladusina01@gmail.com